جمعه ۱۰ تیر
هادی فخیمی
عنوان:
آتشیار هادی فخیمی
سمت:
رئیس اداره مالی و حسابداری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره مالی
✓ مسئول درآمد

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است