جمعه ۱۱ آذر
بابک نظری
عنوان:
آتشیار بابک نظری
سمت:
رئیس مرکز علمی و کاربردی آتش نشانی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیر آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی
✓ مدیر آموزش درون سازمانی
✓ کارشناس آموزش

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است