سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای آذربایجان
ایستگاه:
1 شهدای آذربایجان
مسئول ایستگاه:
آتشیار رضا رحمانی
آدرس:
خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
شماره تماس:
041-35249244
شماره تماس:
041-35257333

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی